Check out all our mindful products in the Mudita Store. Check now.

Regulamin serwisu internetowego mudita.com

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin stosowany jest przez spółkę Mudita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-607), ul. Jana Czeczota 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467620, o numerze NIP: 5252558282 oraz REGON: 146767613, kapitał zakładowy w wysokości 21.100,00 złotych (dalej: Mudita).

  2. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i świadczenia usług drogą elektroniczną za jego pośrednictwem. Korzystanie z Serwisu wymaga zaakceptowania wszystkich postanowień Regulaminu. Poprzez rozpoczęcie z korzystania z jakiejkolwiek funkcjonalności Serwisu Użytkownik zgadza się na wszystkie jego warunki i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

  3. W sprawach ogólnych związanych z działalnością Serwisu Użytkownicy mogą kontaktować się z Mudita poprzez wysłanie wiadomości e-mail na następujący adres poczty elektronicznej: hello@mudita.com.

  4. Pełne korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i jego funkcjonalności wymaga podłączenia do Internetu oraz posiadania następujących, poprawnie skonfigurowanych przeglądarek internetowych, w wersji wskazanej poniżej lub nowszej:

   1. Chrome 76.0.3809.132;

   2. Firefox 69.0;

   3. Safari 12.1.2;

   4. Microsoft Edge 18.

  5. Pojęciom pisanym w Regulaminie dużą literą nadaje się znaczenie określone poniżej:

   1. Forum – część Serwisu umożliwiająca Użytkownikom wymianę informacji i opinii, w szczególności w zakresie tematycznym powiązanym z działalnością Mudita. W taką wymianę informacji i opinii zaangażowane mogą być również osoby wyznaczone do tego przez Mudita;

   2. Konto – konto Użytkownika, które może zostać przez niego założone w celu skorzystania z tych funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, do których założenie Konta jest niezbędne. Dostęp do Konta wymaga podania loginu i hasła Użytkownika;

   3. Newsletter – biuletyn informacyjny przesyłany przez Mudita na adres poczty elektronicznej podanej przez Użytkownika, dotyczący działalności Mudita. 

   4. Polityka Prywatności – regulamin określający zasady i warunki przetwarzania przez Mudita danych osobowych Użytkownika, dostępny pod adresem: www.mudita.com/legal/privacy-policy/;

   5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.mudita.com/legal/terms-conditions/. Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 123);

   6. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.mudita.com, którego właścicielem i administratorem jest Mudita;

   7. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Mudita, do którego łącze znajduje się w Serwisie, a z którego usług korzystanie określone jest odrębnym regulaminem;

   8. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu i/lub usług świadczonych za jego pośrednictwem.

 2. PRZEZNACZENIE I KORZYSTANIE Z SERWISU

  1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownikom przekazywane są informacje o Mudita i jej działalności, a także tematach powiązanych z działalnością Mudita. Serwis stanowi źródło informacji m.in. o produktach Mudita, usługach oferowanych przez Mudita oraz o jej strategii działania i rozwoju.

  2. Wszelkie wypowiedzi administratorów Serwisu, moderatorów oraz innych osób w jakikolwiek sposób mających związek z działalnością Mudita nie mają charakteru oficjalnych komunikatów Mudita, chyba że w ich treści wyraźnie zaznaczono inaczej.

  3. Za pośrednictwem Serwisu Mudita świadczy usługi polegające na:

   1. przesyłaniu Newslettera;

   2. udostępnieniu Forum i korzystania z jego funkcjonalności, w tym publikowania treści.

  4. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu przez Mudita Użytkownikowi Newslettera, Użytkownik w miejscu wyznaczonym w Serwisie zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz kliknąć przycisk „Subskrybuj”.

  5. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w pkt 2.4 powyżej, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. 

  6. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z korzystania z usługi polegającej na przesyłaniu przez Mudita Newslettera. W tym celu Użytkownik powinien kliknąć łącze „Anuluj subskrypcję” znajdujące się na dole wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

  7. W celu rozpoczęcia aktywnego korzystania z Forum (rozumianego jako umieszczanie i publikowanie treści przesłanych przez Użytkownika) Użytkownik zobowiązany jest do założenia w Serwisie swojego Konta poprzez uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się pod adresem: forum.mudita.com/session/sso

  8. W celu założenia Konta w sposób określony w pkt 2.7 powyżej Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych:

   1. adres e-mail Użytkownika;

   2. wybrany przez Użytkownika login;

   3. utworzenie przez Użytkownika hasła zgodnie z wymogami określonymi w elektronicznym formularzu przeznaczonym do utworzenia Konta.

  9. Po wykonaniu czynności określonych w pkt 2.8 powyżej Użytkownik na wskazany adres e-mail otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym utworzone Konto. Po kliknięciu w link aktywacyjny Konto zostanie uaktywnione, a Użytkownik zostanie przekierowany do Forum.

  10. Wykonanie przez Użytkownika czynności, o których mowa w pkt 2.7 – 2.9 powyżej, jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

  11. Korzystanie z funkcjonalności Forum polegających na udostępnianiu i wymianie treści jest możliwe po zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto.

  12. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje Konto. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić chęć usunięcia Konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: hello@mudita.com z adresu przypisanego do Konta Użytkownika.

  13. Użytkownicy nieposiadający Konta i niezalogowani na swoje Konto mają dostęp do Forum i treści na nim publikowanych, nie są jednak uprawnieni do udostępniania i publikowania na nim treści. 

  14. W przypadku, w którym Użytkownik założy Konto w ramach Serwisu, a następnie zdecyduje się na korzystanie z usług oferowanych przez Sklep Internetowy, Konto to będzie służyło również do korzystania z usług Sklepu Internetowego. Przed skorzystaniem z usług Sklepu Internetowego (na etapie procesu zakupowego) Użytkownik będzie zobowiązany do podania dodatkowych danych. Warunki powyższego uregulowane są regulaminem Sklepu Internetowego.

  15. Dane osobowe Użytkownika pozyskane przez Mudita za pośrednictwem Serwisu będą przetwarzane w celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra podmiotów trzecich, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom, mogących zaszkodzić działalności i renomie Mudita oraz mogących negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu.

  2. W przypadku naruszenia postanowienia 3.1 powyżej Mudita jest uprawniona do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia (według swojego uznania) Konta Użytkownika, który dokonuje takiego naruszenia.

  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczane przez niego Serwisie (w tym posty i komentarze); a także za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

  4. Użytkownik ma świadomość zagrożeń związanych z siecią Internet, takich jak np. możliwość zainfekowania wirusem komputerowym czy przejęcia hasła do Konta Użytkownika oraz mogących powstać z tego powodu szkód. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych logowania przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie, w tym do nieujawniania ich takim osobom.

  5. W przypadku powzięcia przez Użytkownika informacji o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 3.4 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Mudita na następujący adres e-mail: hello@mudita.com.

  6. Mudita dołoży starań, aby w miarę możliwości zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mudita zastrzega jednak możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności związanych z pracami technicznymi dotyczących Serwisu lub z ewentualnymi awariami. Za niedziałanie lub przerwy w działaniu Serwisu Mudita nie ponosi wobec Użytkowników odpowiedzialności.

  7. Mudita informuje, że niespełnienie przez sprzęt lub sieć, z których korzysta Użytkownik, wymagań określonych w Regulaminie, a także inne problemy lub ograniczenia techniczne takiego sprzętu lub sieci, mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu lub wpływać negatywnie na jakość i ciągłość korzystania z Serwisu.

  8. Mudita nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron i serwisów internetowych, do których łącza zostały zamieszczone w Serwisie, a które to strony i serwisy nie należą do Mudita lub nie są zarządzane przez Mudita.

  9. Mudita nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu lub świadczenie usług niezgodnie z Regulaminem, które wynika z przyczyn niezależnych od Mudita (np. siła wyższa lub działanie osób trzecich) oraz z korzystania przez Użytkownika z Serwisu lub usług w sposób niezgodny z Regulaminem.

 4. REKLAMACJE

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

  2. Reklamacje powinny być składane drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: hello@mudita.com

  3. W treści reklamacji powinny znaleźć się co najmniej następujące informacje:

   1. nazwę Użytkownika (login) – w przypadku reklamacji dotyczących działania Forum;

   2. adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto lub zasubskrybował Newsletter (w zależności od rodzaju reklamowanej usługi);

   3. opis przedmiotu reklamacji;

   4. propozycję rozstrzygnięcia reklamacji.

  4. Mudita rozpatrzy poprawnie złożoną reklamację w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli informacje i dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Mudita niezwłocznie wezwie Użytkownika do ich uzupełnienia, a termin na rozpatrzenie przez Mudita reklamacji będzie biegł od dnia prawidłowego uzupełnienia przez Użytkownika takich danych i informacji.

  5. Mudita udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację oraz będzie kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie reklamacji na adres e-mail Użytkownika, za pomocą którego zarejestrował swoje Konto lub zasubskrybował Newsletter (w zależności od rodzaju reklamowanej usługi).

  6. Odpowiedź na reklamację stanowi ostateczne rozstrzygnięcie wewnętrznego postępowania reklamacyjnego.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie.

  2. Mudita jest uprawniona do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie oraz treść zmienionego Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie. Poprzez kontynuację korzystania z Serwisu i usług oferowanych za jego pośrednictwem Użytkownik zgadza się nową treść Regulaminu.