Check out all our mindful products in the Mudita Store. Check now.

Regulamin sklepu internetowego store.mudita.com

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba prawna nieposiadająca osobowości prawnej,

 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.mudita.com/legal/terms-of-sale/,

 4. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: www.store.mudita.com,

 5. Sprzedawca – Mudita sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-607), ul. Jana Czeczota 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467620, o numerze NIP: 5252558282 oraz REGON: 146767613, kapitał zakładowy w wysokości 600.000,00 złotych. Tel. +48 578707948, mail: store@mudita.com

§2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

  1. dostęp do Internetu,

  2. standardowy system operacyjny,

  3. standardowa przeglądarka internetowa,

  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  

 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie.

 3. Dodatkowymi usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest prowadzenie konta w Sklepie oraz wysyłka newslettera.

 4. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@mudita.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację. W przypadku reklamacji pisemnej odpowiedź zostanie udzielona na adres w niej wskazany. 

§4

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

  3. Podać imię i nazwisko

  4. podać swój adres e-mail,

  5. podać swój numer telefonu,

  6. podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury,

  7. wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,

  8. zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i je zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

  9. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. 

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie za pośrednictwem serwisu Adyen lub PayPal, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na odpowiednią stronę transakcyjną, celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 3 powyżej.

§5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Dostawy do Kupującego realizowane są wyłącznie w formie przesyłek kurierskich. 

 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący. O koszcie dostawy Kupujący informowany jest najpóźniej przed  kliknięciem w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 3. Niezależnie od pokrycia kosztów dostawy (koszt przesyłki) Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich innych kosztów, w tym podatków i opłat celnych powstałych w wyniku realizacji zamówienia i dostawy.

 4. Dostawy realizowane są na terytorium całego świata, jednakże Sprzedawca może ograniczyć ich zakres terytorialny (ograniczenie terytorium sprzedaży) wedle swojego uznania w każdym czasie, przy czym nie dotyczy do już zakupionych produktów.

 5. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

  1. płatność za pośrednictwem serwisu Adyen,

  2. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,

  3. płatność przelewem bankowym.

 6. Kupujący może dokonać płatności w następujących walutach: polski złoty (PLN), euro (EUR), dolar amerykański (USD)

§6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. 

 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu. 

 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od pierwszego dnia roboczego od chwili dokonania płatności za zamówienie, z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

 6. Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia czasu dostawy z uwagi na niezależne od siebie przyczyny takie jak kontrola celna lub siła wyższa. Dodatkowo Sprzedawca zastrzega możliwość wydłużenia czasu dostawy w przypadku gdy na stronie danego produktu Sprzedawca umieścił informację o przedsprzedaży (pre-order).

 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego 

 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu. 

 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu. 

§7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę Mudita sp. z o.o. , 02-607 Warszawa, ul. Jana Czeczota 6, (tel. +48 601080528, mail.support@mudita.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane na ww. dane adresowe pocztą lub pocztą elektroniczną)

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod tym adresem, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Produkt powinien być zwrócony na adres nadania przesyłki do Kupującego.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt  zgodny z umową, w tym wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową, w tym ma wadę).

 3. Jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności sprzedanego produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia sprzedanego produktu do zgodności z umową.

 5. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności sprzedanego produktu z umową, wartość sprzedanego produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia sprzedanego produktu do zgodności z umową.

 6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę sprzedanego produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 7. Konsument udostępnia Sprzedawcy sprzedany produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta sprzedany produkt na swój koszt.

 8. Jeżeli sprzedany produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności sprzedanego produktu z umową,  Sprzedawca demontuje sprzedany produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 9. Jeżeli sprzedany produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia sprzedanego produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 4,

  2. Sprzedawca nie doprowadził sprzedanego produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 6 - 8;

  3. brak zgodności sprzedanego produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić sprzedany produkt do zgodności z umową;

  4. brak zgodności sprzedanego produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 3 -8,

  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on sprzedanego produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 10. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca sprzedany produkt Sprzedawcy na jego koszt.

 11. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod tym adresem, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 12. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 13. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego pisemnie. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.  

 14. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.)

 15. Sprzedawca wyłącza możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi przez Kupujących, którzy nie są Konsumentami. 

§9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mudita.com/legal/privacy-policy/

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 3. W przypadku klientów będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.

 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Konsumenta mają także zastosowanie w całości do osób fizycznych zawierających umowy objęte Regulaminem bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego (są oni w takim przypadku traktowani jak Konsumenci).

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.